Nieuwe toelating

U moet een WTZi-toelating aanvragen wanneer u een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren die valt binnen de Zvw of WLZ.

Transparantie-eisen en statuten

Nieuwe instellingen, bestaande instellingen die van rechtsvorm wijzigen of instellingen die als gevolg van een fusie tussen bestaande instellingen ontstaan, worden bij hun aanvraag getoetst of zij (nog) voldoen aan de transparantie-eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en bedrijfsvoering.

Bij de indiening van uw aanvraag mag u concept-statuten meesturen. Zodra deze beoordeeld zijn, wordt u geïnformeerd of deze aan de transparantie-eisen voldoen. U moet de akte daarna wel door de notaris te laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten.

Let op! De eisen voor BV’s met één aandeelhouder zijn verscherpt. Lees meer...

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen stuurt u per brief naar:

Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Jaarlijkse verantwoording

Als u een WTZi toelating heeft bent u wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop uw instelling het geld uit de WLZ en Zorgverzekeringswet besteedt.

U levert via een digitaal aanleverportaal (DigiMV) verantwoordingsgegevens aan over onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie.

Daarnaast levert u via dit portaal een jaarrekening aan met accountantsverklaring. Meer informatie over deze jaarlijkse verantwoording vindt u op www.jaarverslagenzorg.nl.

TZi