Wijziging bij logeeropvang aan Pgb-houders

Instellingen die uitsluitend logeeropvang (willen) bieden aan Pgb-houders hebben geen Wtzi-toelating meer nodig. Dit is besloten door de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Wet langdurige zorg (Wlz) is hiervoor met terugwerkende kracht aangepast.

Achtergrond wetswijziging

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) gold een nieuwe WTZi-eis voor logeeropvang met Pgb. Deze eis hield in dat Pgb-houders overal kunnen logeren, maar alleen bij WTZi-toegelaten logeervoorzieningen ook het verblijf (naast de zorg) uit het Pgb mogen betalen. Na evaluatie bleek dat veel kleinschalige logeervoorzieningen moeilijk konden voldoen aan de transparantie-eisen van de WTZi. In die gevallen kon het verblijf van het logeren niet uit het Pgb worden betaald. De budgethouder moest dat zelf betalen. Dit wierp een te grote drempel op voor dit type zorg. Het laten vervallen van deze WTZi-eis werd, onder voorbehoud van goedkeuring door het parlement, al gehanteerd.

Levert u alleen logeeropvang aan Pgb-houders?

Trek dan uw toelating in. U voorkomt hiermee dat u wordt aangeschreven voor de voor WTZi-instellingen verplichte jaarverantwoording.

Intrekformulier