Over de wet

Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd. De wet stelt voornamelijk eisen aan 'goed bestuur'.

De eisen

De belangrijkste eisen gaan over de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg.  Zo zijn er eisen aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Ook bepaalt de wet in welke gevallen er winst mag worden uitgekeerd. Daarnaast zijn de instellingen verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop de instelling het geld uit de WLZ en Zorgverzekeringswet besteedt. De eisen zijn terug te vinden in het Uitvoeringsbesluit WTZi.

In de wet staat ook hoe de toelating is geregeld. Het CIBG toetst bij een aanvraag voor toelating of de instelling aan de eisen voldoet en geeft de toelating af.