Over de wet

Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd. De wet stelt voornamelijk eisen aan 'goed bestuur'.

De eisen

De belangrijkste eisen gaan over de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg.  Zo zijn er eisen aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Ook bepaalt de wet in welke gevallen er winst mag worden uitgekeerd. Daarnaast zijn de instellingen verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop de instelling het geld uit de WLZ en Zorgverzekeringswet besteedt. De eisen zijn terug te vinden in het Uitvoeringsbesluit WTZi.

In de wet staat ook hoe de toelating is geregeld. Het CIBG toetst bij een aanvraag voor toelating of de instelling aan de eisen voldoet en geeft de toelating af.

Hieronder leest u meer over de transparantie-eisen in de Wtzi.

Transparantie-eisen; eisen aan de bestuursstructuur

In artikel 6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi staan bepalingen met betrekking tot de bestuursstructuur. Deze eisen houden in dat:  

 1. Er een orgaan is dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat. Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten moet staan dat er van elkaar te onderscheiden organen zijn ingesteld; één voor het toezichthouden en één voor de dagelijkse of algemene leiding.
 2. Geen persoon tegelijk deel kan uitmaken van het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding.
 3. Het toezichthoudend orgaan zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten moet staan dat de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen hebben bij de instelling en dat in de statuten in ieder geval moet zijn vastgelegd dat het niet is toegestaan dat een lid van het toezichthoudend orgaan dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  • in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest;
  • een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudend orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
  • in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad;
  • bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
  • een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  • bestuurder, of lid van een toezichthoudend orgaan is bij of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt;
 4. Gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders.
 5. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd.  Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten vermeld moet staan welke bevoegdheden de organen hebben.
 6. De wijze waarop interne conflicten tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding worden geregeld.  Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten vermeld moet staan dat er een conflictregeling is; de regeling zelf mag uitgewerkt zijn in een reglement. 

Transparantie-eisen; eisen aan de bedrijfsvoering

In de artikelen 6.3 tot en met 6.5 van het Uitvoeringsbesluit WTZi staan bepalingen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Deze eisen houden in dat:

 • de instelling schriftelijk heeft vastgelegd welk orgaan of welke organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering;
 • de instelling schriftelijk en inzichtelijk heeft vastgelegd hoe de zorgverlening wordt georganiseerd, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden;  
 • de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating wordt aangevraagd financieel worden onderscheiden van andere activiteiten van de instelling;  in de financiële administratie ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming en duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan.WinstInstellingen die geen winstoogmerk mogen voeren en een BV-vorm kiezen moeten in hun statuten 

Transparantie-eisen; winst

Instellingen die geen winstoogmerk mogen voeren en een BV-vorm kiezen moeten in hun statuten voldoende laten blijken dat de instelling niet het doel heeft om winstuitkeringen te doen aan de aandeelhouders. Een verklaring van de aandeelhouders dat zij afzien van een winst- of dividenduitkering, voor zover en zolang het winstoogmerk op grond van de WTZI voor de betreffende instelling verboden is, volstaat ook.

Transparantie-eisen; statuten

Bij de indiening van uw aanvraag mag u conceptstatuten meesturen. Na beoordeling informeert het CIBG u of ze aan de transparantie-eisen voldoen of dat u ze moet aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten.