Toegelaten instellingen

Op deze website kunt u zoeken naar toegelaten zorginstellingen. Dit zijn zorgaanbieders die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZW) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Van deze instellingen is vastgesteld dat zij aan de eisen in Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voldoen. Het betreft geen overzicht van alle zorgaanbieders in Nederland.

Welke zorgaanbieders treft u niet aan op de site van de WTZi:

Dit betreft géén volledig overzicht van alle instellingen die zorg verlenen. De reden daarvoor is dat niet alle zorginstellingen onder de WTZi vallen of geen toelating hoeven aan te vragen. Het gaat dan om:
 

  • Instellingen die van rechtswege als toegelaten zijn aangemerkt (bijvoorbeeld huisartsen die alleen werken en maatschappen van huisartsen), instellingen voor mondzorg (tandartsen en tandcentra), voor paramedische zorg (zoals diëtisten, oefentherapie Mensendieck en Cesar), voor de uitleen van verpleegartikelen (groene kruis winkels en andere uitleeninstellingen) en behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening (zoals psychologen).
  • Instellingen die voor het leveren van zorg geen toelating nodig hebben (zoals militaire zorginstellingen).
  • Instellingen die geen verzekerde zorg leveren (zorg die niet verzekerd is op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), bijvoorbeeld klinieken voor cosmetische chirurgie).