Wet Toetreding Zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor verandert een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. Maar ook voor bestaande aanbieders kan de wet gevolgen hebben. Op de website toetredingzorgaanbieders.nl kunt u hierover alles lezen.

Waarom deze nieuwe wet?

Door te voldoen aan de eisen van de Wtza laat een aanbieder zien dat hij staat voor goede zorg, dat hij transparant wil zijn naar alle betrokkenen en dat hij daarop kan worden aangesproken. Daarom leggen zorgaanbieders hierover in het openbaar verantwoording af.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien hierop toe.
Op deze manier versterken we samen het vertrouwen van alle betrokkenen in de kwaliteit van de zorg die zij leveren en in de manier waarop zij met, in veel gevallen, collectief geld omgaan.

Bestaande aanbieders

Ook voor sommige bestaande aanbieders heeft de wet gevolgen. Het is daarom belangrijk dat alle aanbieders van zorg en jeugdhulp zich goed voorbereiden. Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.

Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2022

Startende zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden. Door de melding krijgt de IGJ alle aanbieders beter in beeld. Tegelijk worden aanbieders met gerichte communicatie meer bewust  gemaakt van de bestaande (kwaliteits)eisen. Voor bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders geldt een overgangsperiode van zes maanden nadat de Wtza in werking is gegaan. Meer informatie? Bekijk de webpagina melden nieuwe zorgaanbieders.

Vergunningplicht zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022

De nieuwe Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating . Deze vergunning legt  meer nadruk op de kwaliteit van zorg en laat zorgaanbieders niet meer automatisch toe. Daarbij zijn er meer mogelijkheden van weigering en intrekking van de vergunning.

Deze vergunningplicht geldt voor:

  • Instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen;
  • Instellingen die zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners. Waarbij de instelling valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor bestaande zorgaanbieders geldt een overgangsperiode. In 2021 mogen zorgaanbieders nog een WTZi-toelating aanvragen.

Intern toezicht zorgaanbieders

Goed en effectief intern toezicht verbetert de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Zorgaanbieders die straks over een Wtza-vergunning moeten beschikken, hebben een onafhankelijke interne toezichthouder. Daarbij versterken aanvullende eisen de positie van de interne toezichthouder. De interne toezichthouder staat de dagelijkse of algemene leiding met raad bij en is een belangrijke spiegel.

Jaarverantwoordingsplicht

Ook de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) treedt op 1 januari 2022 in werking. Dit betekent dat vanaf dan in plaats van de IGJ nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht houdt op de naleving door zorgaanbieders van:

  • de jaarverantwoordingsplicht;
  • een transparante financiële bedrijfsvoering;
  • het verbod op een winstoogmerk.

De NZa was al verantwoordelijk voor de financieel-economische toezichttaken. Zoals het correct declareren en de inzichtelijkheid en het op de juiste manier laten uitvoeren van de administratie. Door het totale financieel-economische toezicht vanaf 2022 bij de NZa neer te leggen ontstaat er een groter samenwerkingsvoordeel binnen de zorgautoriteit.

Het doel van een openbare jaarverantwoording in de zorg is een eerlijke en professionele bedrijfsvoering. De verplichting om verantwoording in het openbaar af te leggen zorgt ervoor dat de jaarverantwoording door iedereen is in te zien.

Andere belangrijke regels voor zorgaanbieders

Voor jeugdhulpaanbieders: